Russian name: 
Цинка селенид кристаллический (5N)

Zinc selenide, crystalline

Formula: 

ZnSe

CAS №: 
1315-09-9
Main substance: 
>99,999%
Molecular mass: 
144,35
Russian standard: 
0
In stock
Packing: 

3.10 usd

pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
Carcinogen, mutagen
Dangerous for the environment
Poison

кристаллический, плавленный для оптики