Russian name: 
Цинка селенид кристаллический, 99.999%

Zinc selenide crystalline, 99.999%

Formula: 

ZnSe

CAS №: 
1315-09-9
Main substance: 
>99,999%
Molecular mass: 
144,35
Russian standard: 
0
In stock
Packing: 

3.14 usd

pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
3.14 usd
Carcinogen, mutagen
Dangerous for the environment
Poison

кристаллический, плавленный для оптики