You are here

Cu

Copper telluride (4:3), 99% pure
In stock

Cu4Te3

CAS №: 
Copper(I) oxide, 96% pure p.a.
In stock

Cu2O

CAS №: 
Copper(I) phosphide, 99% pure
In stock

Cu3P

CAS №: 
Copper(I) sulfide, 99% pure
In stock

Cu2S

CAS №: 
Copper(I) thiocyanate, 99% puriss.
In stock

CuSCN

CAS №: 
Copper(II) acetate dihydrate, 99% pure p.a.
In stock

Cu(CH3COO)2 • H2O

CAS №: 
Copper(II) borate, 99% pure
In stock

Cu3(BO3)2

CAS №: 
Copper(II) borotungstate 36-hydrate, 98% (pure)
In stock

Cu5H8[B(W2O7)6]2 • 36H2O

CAS №: 
Copper(II) bromide, 98% pure
In stock

CuBr2

CAS №: 
Copper(II) carbonate basic, 97.5% (pure p.a.)
In stock

Cu2(OH)2CO3

CAS №: 
Copper(II) chloride dihydrate, 98.5% pure
In stock

CuCl2 • 2H2O

CAS №: 
Copper(II) chloride dihydrate, 99.5% pure p.a.
In stock

CuCl2 · 2H2O

CAS №: 
Copper(II) citrate hydrate, 98% pure
In stock

Cu2C6H8O7 • 2,5H2O

CAS №: 
Copper(II) diethyldithiocarbamate, 98.5% (pure)
In stock

[(C2H5)2NCSS]2Cu

CAS №: 
Copper(II) fluoride dihydrate, 98% pure
In stock

CuF2 • 2H2O

CAS №: 
Copper(II) fluoride dihydrate, 99% puriss.
In stock

CuF2 • 2H2O

CAS №: 
Copper(II) hexafluorosilicate 6-hydrate, 99% pure
In stock

CuSiF6 • 6H2O

CAS №: 
Copper(II) hydroxide phosphate, 98% (pure)
In stock

Cu3(PO4)2 • Cu(OH)2

CAS №: 
CAS №: 
Copper(II) oxoselenite, 99%
In stock

CuSeO3 • CuO

CAS №: 
Copper(II) selenide, 98% pure
In stock

CuSe

CAS №: 
Copper(II) selenite dihydrate, 99%
In stock

CuSeO3 • 2H2O

CAS №: 
Copper(II) sulfate pentahydrate, 99.5% (puriss.)
In stock

CuSO4 • 5H2O

CAS №: 
Copper(II) sulfide, 99% pure
In stock

CuS

CAS №: 
Copper(II) telluride, 99% pure
In stock

CuTe

CAS №: 
CAS №: